Nobilis IB 4/91

Enfeksiyöz BronÞitis’e karÞý geniÞ çaplý koruma

  • 4/91 suÞuna karÞý etkin attenūe canlý aÞý
  • Nobilis IB Ma5 ile kombine olarak kullanýldýaýnda birçok IB varyantýna karÞý geniÞ etkili koruma saalar
  • Gūvenliai kanýtlanmýÞtýr.
  • Sprey, göze damla Þeklinde veya içme suyu ile uygulanabilir.
  • Nobilis IB 4/91 yumurtlama döneminden önce yapýlacak inaktif IB (Massachusetts tipi) aÞýlamalarýnýn desteklemesi için etkili bir primerdir.

Ūrūn Tanýmý

Taným
Nobilis IB 4/91 Enfeksiyöz Bronsitisin 4/91 serotipine karÞý liyofilize canlý bir aÞýdýr.

Endikasyonlarý
Enfeksiyöz Bronsitis virūsūnūn 4/91 serotipi veya serolojik olarak iliÞkili tipleri tarafýndan oluÞturulan hastalýaa karÞý aktif baaýÞýklýk oluÞturur.

Uygulama yöntemleri
AÞý sprey, göz damlasý Þeklinde veya içme suyu ile uygulanabilir.

Sunum Þekli
Nobilis IB 4/91, 1000 veya 5000’lik dozlar içeren ÞiÞeler halinde sunulmaktadýr.

Tavsiye edilen aÞýlama programý
Nobilis IB 4/91 tek komponentli bir aÞý olarak veya ayný aÞýlama programýnda Nobilis IB Ma5 kombine halde kullanýlabilir.

Tavsiye edilen aÞýlama programý

* Saha Enfeksiyon baskýsýnýn yoaun olduau bölgelerde opsiyonel olarak uygulanýr

** Nobilis IB Ma5; Nobilis ND Clone 30 aÞýsý ile kombine olarak kullanýlabilir.